کمیته علمی و داوران

دکتر علی اصغر سمسار یزدی
دکتر علی اصغر سمسار یزدی

مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی یزد

دکتر نصرت الله امانیان
دکتر نصرت الله امانیان

دانشگاه یزد

دکتر حسین ملکی نژاد
دکتر حسین ملکی نژاد

دانشگاه یزد- دبیر کنفرانس

دکتر عبدالحمید انصاری
دکتر عبدالحمید انصاری

دانشگاه یزد-دبیر علمی کنفرانس

دکتر رضا مکنون
دکتر رضا مکنون

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب

دکتر رضا اردکانیان
دکتر رضا اردکانیان

وزیر محترم نیرو

دکتر محمد کارآموز
دکتر محمد کارآموز

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا اختصاصی
دکتر محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

دکتر امین علیزاده
دکتر امین علیزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس افشار
دکتر عباس افشار

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی خلیلی
دکتر علی خلیلی

دانشگاه تهران

دکتر رضا کراچیان
دکتر رضا کراچیان

دانشگاه تهران

دکتر بنفشه زهرایی
دکتر بنفشه زهرایی

دانشگاه تهران-دبیرعلمی کنفرانس

دکتر حسنعلی غیور
دکتر حسنعلی غیور

دانشگاه اصفهان

دکتر ناصرطالب بیدختی
دکتر ناصرطالب بیدختی

دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا سپاس خواه
دکتر علیرضا سپاس خواه

دانشگاه شیراز

دکتر غلام عباس بارانی
دکتر غلام عباس بارانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندس  جعفر غفاری شیروان
مهندس جعفر غفاری شیروان

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

دکتر حمید سودایی زاده
دکتر حمید سودایی زاده

دانشگاه یزد

دکتر کمال امیدوار
دکتر کمال امیدوار

دانشگاه یزد

دکتر شکور سلطانی
دکتر شکور سلطانی

وزارت نیرو

دکتر مجتبی نوری
دکتر مجتبی نوری

شرکت مدیریت منابع آب ایران

دکتر کاظم کمالی علی آباد
دکتر کاظم کمالی علی آباد

دانشگاه یزد

دکتر محمد امین اسدی
دکتر محمد امین اسدی

دانشگاه یزد- دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر مهدی ضرغامی
دکتر مهدی ضرغامی

دانشگاه تبریز

دکتر شهناز دانش
دکتر شهناز دانش

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید مهرنهاد
دکتر حمید مهرنهاد

دانشگاه یزد

دکتر حمیدرضا صفوی
دکتر حمیدرضا صفوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مسعود تابش
دکتر مسعود تابش

دانشگاه تهران

دکتر علی طالبی
دکتر علی طالبی

دانشگاه یزد

دکتر محمد مهدی جوادیان زاده
دکتر محمد مهدی جوادیان زاده

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

دانشگاه صنعتي شريف

دکتر محمدحسین معماریان
دکتر محمدحسین معماریان

دانشگاه یزد

نماینده ی شرکت مدیریت منابع آب ایران
نماینده ی شرکت مدیریت منابع آب ایران

وزارت نیرو

نماینده ی مهندسی آب و فاضلاب کشور
نماینده ی مهندسی آب و فاضلاب کشور

وزارت نیرو