برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی کاربرد ژئوالکتریک در مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی

دکتر عبدالحمید انصاری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد

مهندس علی پاسیار، دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه یزد

طول دوره: 8 ساعت

با توجه به افت سطح ایستابی به دلیل خشکسالیهای اخیر و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی، مدیریت صحیح این نعمت خدادادی از اهمیت بالایی برخوردار است. اولین قدم در مدیریت منابع آب زیرزمینی، شناخت درست از وضعیت آبخوانها از لحاظ جنس و عمق سنگ کف و رسوبات آبرفتی، کیفیت آبهای زیرزمینی و شناخت نواحی تغذیه و تخلیه آبخوانها است. روشهای ژئوفیزیک و به خصوص روشهای مقاومت ویژه الکتریکی میتوانند به متخصصان و کارشناسان مدیریت منابع آب در این زمینه کمک شایانی کنند. از سالهای دور تا به امروز روشهای مقاومت ویژه الکتریکی روز به روز در حال توسعه هستند و تجهیزات مختلف و مدرنی برای این کار ساخته میشود. در این کارگاه ضمن آشنایی با روشهای مختلف مقاومت ویژه الکتریکی و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب، روش ژئوالکتریک به صورت کامل توضیح داده خواهد شد و شرکت کنندگان در این کارگاه ضمن آشنایی با تجهیزات دستگاهی، از مراحل چگونگی برداشت داده تا تکنیکهای مختلف تفسیر و نرم افزارهای موجود بهره خواهند برد.

سرفصل های گارگاه ژئوالکتریک

  • آشنایی با روش های مختلف ژئوفیزیکی و کاربرد آن ها در اکتشاف منابع آب
  • آشنایی با تجهیزات مدرن و موجود
  •  مقدمه ای بر روش ژئوالکتریک
  • آشنایی با نحوه برداشت دادههای مقاومت ویژه با آرایههای مختلف در یک، دو و سه بعد
  • انواع نقشهها و مقاطع ژئوالکتریکی در مدیریت آبخوانها
  • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی
  • انجام یک پروژه کاربردی و رفع اشکال