تکمیل ظرفیت اسکان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران می رساند ظرفیت اسکان کامل شده است.