تعرفه های ثبت نام

ردیف

عنوان

مبلغ قابل پرداخت

۱ 

ویژه ­ی دانشجویان با مقاله

۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال

۲

ویژه ­ی دانشجویان  بدون مقاله

۲.۱۵۰.۰۰۰ ریال

۳

ویژه­ ی شرکت کنندگان آزاد، اعضای هیئت علمی با مقاله

۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۴

ویژه­ ی شرکت کنندگان آزاد، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها بدون مقاله

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 
  

تبصره­ ی ۱: به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول، هزینه هر مقاله اضافی ، ۵۰% مقاله اول خواهد بود.

تبصره­ ی۲: برای اعضای انجمن علوم و مهندسی آب و نیز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یزد، ۲۰% تخفیف درنظر گرفته خواهد شد.