شورای عالی کنفرانس

شورای عالی کنفرانس

دکتر رضا اردکانیان-ریاست عالیه کنفرانس-وزیر محترم نیرو

دکتر رضا مکنون-رئیس کنفرانس- رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

دکتر حسین ملکی نژاد-دبیر کنفرانس

                                                                                                                                                                                                       

دکتر بنفشه زهرایی-دبیر علمی کنفرانس  

دکتر عبدالحمید انصاری-دبیرعلمی کنفرانس        

دکتر محمدامین اسدی-دبیر اجرایی کنفرانس